مدیران کل ستادی مدیران کل ستادی

احمد ايزدبين
سرپرست حوزه مدير عامل
بیشتر...
رسول پوست فروشان
مدير کل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري
بیشتر...
حميد حاجي بيگي
مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما
بیشتر...
محمد حبيب الهي برزي
مدير کل ارتباطات و ناوبري هوايي
بیشتر...
شهرام خلج زاده
مدير کل دفتر برنامه ريزي راهبردي و مديريت عملکرد
بیشتر...
حجت رستمي
مدير کل دفتر حقوقي
بیشتر...
حسين رفيعي
مدير ساماندهي عرصه و اماکن فرودگاهي
بیشتر...
محمد رضا زحمتکشان
سرپرست دفتر عمران و توسعه فرودگاهها
بیشتر...
مجيد عروجي
مدير کل امور مالي و درآمد
بیشتر...
رحمت اله فيروزي پور
مديرکل حراست و امنيت فرودگاهي
بیشتر...
احمد مظفر
مدير کل آموزش و توسعه نيروي انساني
بیشتر...
مسعود نيکبخت
مديرکل کنترل ترافيک هوايي
بیشتر...
عباس وفائي
مدير کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي
بیشتر...
مجيد يارندي
سرپرست اداره کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي
بیشتر...
محمد مهدي يزداني
مدير کل دفترتشکيلات و برنامه و بودجه
بیشتر...
حجت اسماعيل زاده
مدير هسته گزينش
بیشتر...
يداله آقائي صائم
مدير روابط عمومي
بیشتر...
محمد الهي نيا
مدير ايمني
بیشتر...
محمد عباسي
رئيس ستاد اقامه نماز
بیشتر...
امير هوشنگ غلامي نيا
مدير نگهداري ابنيه و سطوح پروازي
بیشتر...
عبدالرحيم کاشف عليپور
رييس مرکز وارسي پروازي و خدمات هوايي
بیشتر...