شناسنامه خدمات شناسنامه خدمات

خدمات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
شناسنامه خدمات عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت 
13051753000 ارائه خدمات ترافیک هوائی  
13051754000 ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط سامانه پذیرش مسافر  
13051755000 ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهی  
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسی  
13051757000 اعلان پرواز